رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
آن چهار نفر و ما
بنيادگرايی زمينه‌ساز مدرنيسم / فوکویاما

1. حسن‌البنا مصری، مؤسس اخوان‌المسلمین:
شعار: عمل، اطاعت، سکوت
ﺁموزه: از سران سنتی باید انتظار سركوبگری داشت نه شهامت.

2. مولوی مودودی پاکستانی، مؤسس جنبش جامعه‌الاسلامی:
ﺁموزه: مودودی اولين كسی بود كه صفت «اسلامی» را به برخی عبارات مشخصاً غربی
از جمله «انقلاب»، «كشور» و «ايدئولوژی» پيوند داد.

3. سید قطب مصری، نظريه‌پرداز اصلی اخوان‌المسلمين پس از جنگ جهاني دوم:
ﺁموزه: سید قطب در مهم‌ترين اثر خود تحت عنوان «علائم راهنمای جاده»
خواستار تشكيل كشوری يكپارچه به رهبری يك حزب اسلامی گرديد و بكارگيری
هرگونه ابزار خشونت‌بار برای رسيدن به آن هدف را مجاز دانست.

4. عبده از جمله اولين كسانی بود كه شيوه‌های تفسير انعطاف ناپذير را (كه
از زمان اولين خلفا در مذهب تسنن حاكم بود) كنار گذاشت. به عقيده وی ادله
انسانی تنها ابزار مناسب برای بهره‌گيری از حقايق اساسی قرآن و سنت است.