رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
یادم باشد
نمی‌‌دانم اولین انسانی! که در جهان غرورش را زیر پا گذاشت چه کسی بود،  اما مطمئنم که هرگز این کار را به خاطر خودش نکرده!

×××

یادم باشد؛
در موقعیت‌های پنجاه_ پنجاه، بطور حتم به حرف دل گوش کنم.
در موقعیت‌های سی_ هفتاد، بازم به حرف دل گوش کنم.
در موقعیت‌های بیست_ هشتاد، بازم به حرف دل گوش کنم.

برای بقیه موقعیت‌ها؛
هنوز تصمیمی نگرفته‌ام.