رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ریغ‌های گرم، ﺁسفالت سرد
- شنیدم که برای ﺁثار و اندیشه‌هات شورای سیاستگذاری تشکیل دادی؟
- بله، درست شنیدی.

- مگه تو تألیفات و ﺁثار هم داری؟
- تألیفات که ندارم اما یک اثر دارم.

- اسم‌ اثرت چیه؟
- ریغ‌های گرم روی ﺁسفالت سرد!