رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
لینک
1.    انسان باستان شیر نمی‌خورد. [باستانی بودیم و خبر نداشتیم!]
2.    ﺁخرین بازی بلاگ‌ﺁباد [اقلاً به یکی که «فیل» به او «تر» زده پیوند دهید.]