رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
چی رو اصلاح کنم؟
اصلاح‌گری که حرفهای خودش را هم نمی‌فهمید:

اصلاحگر: موهاتو اصلاح کنم؟
- اصلاح کن.
اصلاحگر: چی رو اصلاح کنم؟
=D÷