رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تبلیغات، دروغ، دیگر هیچ
تبلیغات
تبلیغات، تبلیغات
تبلیغات، تبلیغات، تبلیغات
دروغ
دروغ، دروغ
دروغ، دروغ، دروغ
و دیگر ................................... هیچ.