رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تأثیرگذارها
یک بزرگوار لطف کرده و مرا به بازی «تأثیرگذارها» دعوت کرده، خدا عوضش دهد!

تأثیرگذارترین‌های زندگی‌ام:

1.    ورزش: انتخاب ورزشی تخصصی در دوره راهنمایی و ادامه‌ی ﺁن، اعتماد به نفس خاصی در زندگی به من بخشید و در موفقیت‌هایم خیلی تأثیر داشت.

2.    یک دوستِ بظاهر ضعیف اما با اراده: یکبار با اکیپی برای چند روز به کوه و شکار رفتیم. در این اکیپ یک قهرمان جودو بود که خیلی به خودش می‌نازید و در مقابل او یک نفر لاغر و ضعیف‌الجثه وجود داشت که بقیه هیکل‌ش را مسخره‌ می‌کردند. بعد از سه روز شرایط غیرمنتظره‌ای پیش ﺁمد و ﺁب کم ﺁوردیم. ﺁقای قهرمان قبل از همه از حال رفت و ﺁن دوستِ لاغر مردنی در میان نگاه‌های متحیرمان، نه تنها از حال نرفت که پهلوان پنبه را به کول گرفت و جلوی اکیپ راه افتاد. شاید این دوست هرگز نداند که این حرکتش چقدر روی من تأثیر گذاشته.
 
3.    وبلاگ: حضور چند ساله در بلاگﺁباد به اندازه‌ی تمام زندگی‌ام مؤثر بوده و به من مطلب ﺁموخته.