رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
اخلاق وبلاگی
ﺁیا این درسته که تو با عکس و مشخصات بنویسی و من بی‌عکس و نشان؟
ﺁیا این درسته که تو ندیده مرا ﺁدم بدانی و من رسم ﺁدمیّت ادا نکنم؟

لطفاً تو چیزی نگو، چون این منم که باید فکر کنم.