رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
رانت‌خواری چيست؟
رانت‌خواری چيست؟

اساتيد و روشنفکران در اين زمينه بسيار نوشته و گفته‌اند، نگاه‌ها و برداشت‌های ايشان يکی نيست همچون گزارش صحنه توسط کسانی که در جهات مختلف با فيل در تاريکی روبه رو شده بودند.

وجهی از قضيه رانت‌خواری آن است که اگر فرصتی برای کسب ثروت قابل توجه نصيب شخص شود که متناسب با ميزان زحمت و کارايی يا انديشه، دانش و تجربيات کاری او نبوده است می‌گويند از رانت استفاده می‌کند. در عين حال رانت‌ها بيشتر نتيجه اتخاذ سياست‌های اقتصادی در نظام برنامه‌ريزی دولت است. >>>