رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
کدام دولت- ملت؟
دیکتاتور می‌شوم؛ وقتی خرک‌دار باشم.
دیکتاتور می‌شوی؛ وقتی خرک‌دار باشی.

مظلوم هستم؛ وقتی خرک‌دار نباشم.
مظلوم هستی؛ وقتی خرک‌دار نباشی.

عزیزم! بیخود فلسفه نباف. کدام ملت؟ کدام دولت؟ کدام ملت- دولت؟ بجای این
مفاهیم بفرما؛ «خر- خرک‌دار». هم قابل فهمه. هم واقعیه. و هم در این
ملی‌بازار، می‌توانی اسمش را بگذاری؛ «فلسفه‌ی ملی» و در جشنواره‌بازار
خرجش کنی. تعارف که با خودمان نداریم. و اگر جویای دلایل هم باشی زیاده:

- یکی با ﺁژان‌کشی و بگیر ببند، کشف حجاب می‌کند.
- یکی با ﺁژان‌کشی و بگیر ببند، ستر حجاب می‌کند.
- یکی با ضرب و زور، می‌خواهد تو را به تمدن بزرگ برساند.
- یکی با ضرب و زور، می‌خواهد تو را به بدویت برساند.
- یکی با فلک می‌خواهد تو را بافرهنگ کند.
- یکی با فلک می‌خواهد تو را بی‌فرهنگ کند.
- یکی با هر چه عشق‌ کنی، مخالفت می‌کند.
- یکی با هر چه مخالفت‌ کنی، عشق می‌کند.
- یکی با ضرب و زور، تاریخ‌ات را جهانی می‌کند.
- یکی با ضرب و زور، تاریخ‌ات را به ﺁب می‌دهد.
- یکی با ....