رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
با ﺁرزوی
با ﺁرزوی
12 ماه شادی
52 هفته خـنـــده
365 روز سلامـتـــی
8760 ساعت عـشــق
525600 دقیقه بـرکــــت
31536000 ثانیه دوســتـی