رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
راه کارهای دولت برای مقابله با تحریم!
راه کارهای دولت برای مقابله با تحریم:

1- در فوری‌ترین راه‌کار، هیئت دولت از تجدید نظر در همکاری با آژانس از همین امشب خبر داد. بر مبنای این مصوبه؛ «دولت» تصمیم گرفت تا همکاری‌های دوطرفه با آژانس را قطع کند و از امشب، پشت به ﺁژانس بخوابد و فقط از پشت با ﺁژانس همکاری کند.

2- مقرر شد؛ سماق به مقدار کافی در غارها انبار شود تا در ایام غارنشینی و گوشت‌خواری، همراه با گوشت میل شود تا کسی به سرطان مبتلا نشود؛ و همچنین مقرر شد؛ هیئت دولت و یاران غار، از صبح تا شب، بر سر در غار نشسته و مسابقه‌ی سماق‌مکی برگزار کنند:

میکِ من قوی‌تره
سماق من لذیذتره

کی شاهه محمود
اسپند بیار با دود

ﺁچین و واچین
مـیــک؛ بــِزن؛ هــم‌چـــیـن!

3- در ﺁخرین مصوبه‌ی امشب هم مقرر شد برای هم‌دردی با زندانیان مجازی و اجرای عدالت، وبلاگ عمواروند نیز از همین امشب بسته شود. (توضیح: خوشبختانه این مصوبه دو روز بعد لغو شد.)

4- هیئت دولت، ادامه‌ی جلسه را به فرداشب موکول کرد.