رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
روز جهانی زن
زن؛ عزیز است.
زن؛ گل است.
با گلهای عزیز با‌ خشونت رفتار نمی‌کنند مگر نادانان و دیوانگان.
×××
روز سیاه سر (زن) در افغانستان