رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
زنان، تازیانه، فلسفه

آزادی زنان


انسانها: فعالین جنبش زنان را ﺁزاد کنید
نامردها: و اگر این کارو نکنیم؟
زن‌ها: بلایی به روزتون می‌ﺁریم که خروسای ﺁسمون به حالتون گریه کنن طوری که به تازیانه بگین فلسفه!