رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
رکود در بازار مسکن
بازار مسکن از خریدار خالی می‌شود/ خبرگزاری فارس
~~~
نوشته بود در سطح جراید

تبِ مسکن فرو خفته، بخر نیست


ظریفی گفت از ﺁت در معابر

چنان گندی زده جای گذر نیست


همانا فی تورم در مساکن

چنان تیغی زده جای کفن نیست


خدایا! سقف ده، صبر خلائق

که امیدی دگر بر سقفِ سر نیست