رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ﺁه چه طبل بزرگی!
ﺁه چه طبل بزرگی!
این طبل را چه کسی سفارش داده؟ همان هیئتی که شورَش را درﺁورده.

ﺁه چه طبل بزرگی!
این طبل را چه کسی ساخته است؟ همان طبل‌سازی که میلیونی پول گرفته.

ﺁه چه طبل بزرگی!
این طبل را چه کسی باید بزند؟ همان طبالی که میلیونی پول گرفته.

ﺁه چه طبل بزرگی!
این طبل با چه چیزی جابجا می‌شود؟ همان خودرویی که میلیونی پول گرفته.

ﺁه چه طبل بزرگی!
صدای این طبل را چه کسی باید بشنود؟ همان بدبختی که در کنار من و شماست.
×××

باز این چه شورَش است که در هیئت‌ها برپاست
باز این چه لرزه است که از شیشه‌ها برخاست