رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خدا قوّت!
خبرنگار: ﺁقای دکتر! شما حقیقتاً [برای ﺁینده ایران] نگرانی ندارید؟

ﺁقای دکتر: نه! چرا نگران باشم؟ من الان در این یک‌سال‌ونیم به 350 شهر رفتم و الان بصورت ریز با تاریخ، فرهنگ، ﺁداب و رسوم و... مردم در شهرهای مختلف ﺁشنا هستم و مردم را خوب می‌شناسم.

یک ظریف: دکترجان، خدا قوّت! اما این شهرها را باید بچه‌گی‌ها با پول پدرت و یا وقتی بزرگ‌تر شدی با پول خودت می‌رفتی نه حالا و با پول مردم.

پیشنهاد:
پیشنهاد می‌شود از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، بهنگام ثبت‌نام، مدارک «ایران‌گردی» خواسته شود و ایضاً از کابینه پیشنهادی‌اش در مجلس! و البت برای اینکه رئیس‌جمهور بعدی، «جهانگردی» و سفر به 350 کشور را افتخار و بیلان نکند، بهتر است یکی از همین سفیر مفیرها انتخاب شود، خرجش کمتره!