رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
آزادی تاریخ
تا همین چند سال پیش
تاریخ را برنده‌ها می‌نوشتند؛
برنده‌ها تاریخ می‌شدند
و بازنده‌ها حقیر؛
اما به مدد بلاگ و با همت بلاگر،
تاریخ از زیر یوغ برنده‌ها ﺁزاد شد
و حالا؛
تاریخ نوشته می‌شود همانگونه که هست،
نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد!
و سرنوشت‌اش رقم می‌خورد،
با دستان خودش، نه با توصیه‌ی دیگران!

ای تاریخ مظلوم!
ﺁزادی‌ات مبارک!

برچسب‌ها: