رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پیامبر ترسو!
به نام خدا

1- از ویژگی‌های پیامبران:
در راه رسیدن به هدف و تبلیغ رسالت‌شان، نه از جان و مال می‌ترسند و نه ترسی از دشمن در ذهن‌شان راه دارد.
2- خداوند هیچ قومی را به حال خود رها نمی‌کند، حتی قوم مجازی را!
×××

پیامبر ترسو!


در کتاب مقدس مجازی، 10 فرمان، سنت نبوی، ﺁیه 7 می‌خوانیم:

و ﺁن‌گاه که نبی مجازی، 10 فرمان‌ را بر امت لوس و ننر ابلاغ و نبوت‌اش را تمام کرد، با ترس و لرز گفت:
ای قوم لوس و ننر! «وضعیت قرمزه، من می‌ترسم»

و امت لوس و ننر در جوابش گفتند:
«یا نبی! ما نمی‌‌ترسیم»

و پیامبر گفت: «من با این‌که پیامبرم می‌ترسم شما چرا نمی‌ترسید؟»

و امت گفتند: «یا نبی! ما نمی‌ترسیم زیرا که مرگ را دیده‌ایم و مرده از چیزی نمی‌ترسد!»

ناگهان ندایی از عرش ﺁمد:
«ای ابی! مترس و استوار باش، تو در مقابل دوربین مخفی هستی!»