رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
گفتم گفتا
گفتم چرا چنینی
گفتا مگر چنانم

گفتم نگیر ما را!
گفتا گرفتم حالا!

گفتم بگو «چرا» را، ﺁن خبط و ﺁن خطا را
گفتا به چَشم والا! لینک‌م کجاست، حیا را!

گفتم مباش بد دل، لینک‌اَت نشسته بر دل
گفتا عجب سفیهی، یا ایهاالخلائق!