رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شعور نیست
ﺁنجا که ﺁب هست، خاک نیست.
ﺁنجا که خاک هست، ﺁب نیست.
ﺁنجا که هم ﺁب و هم خاک هست، شعور نیست.