رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
هواخوری
X: نفت را روی سفره‌ی مردم می‌ذارم.
Y: دمکراسی را روی سفره‌ی مردم می‌ذارم.
مردم: ممنونم از این‌که به فکر من هستید اما دکترم گفته؛ از خوردن نفت و دمکراسی پرهیز کنم.
X و Y: امان از دست این دکترهای کیلویی!، حالا این دکتر چی تجویز کرده؟
مردم: هواخوری!

از این همه لطف، ناکسان! بیزارم
هی «نفت و یا کوفت جلوت می‌ذارم»

در حسرت یک دم و باز دم! به لب ﺁمده جان
گر رخ ننماید، سر به کوه می‌ذارم