رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
زباله‌های کیمیا
برای خلاص شدن از شر صداهای مزاحم،
دو تکه‌ی کوچک پنبه را گلوله کرد و در سوراخ گوش‌هاش چپاند
و بعد؛
در کمال تعجب،
صداهای مزاحم بیشتر شدند.
کمی فکر کرد
و ناگهان ﺁهی کشید:

«کاش قبل از پنبه چپاندن، ﺁشغال گوش‌ها را پاک نمی‌کردم!»

پیرو پاکان نگردد ﺁن که گوشش پرصداست
ترببت این اهل را ول کن، زباله‌ش کیمیاست D÷

نه هر زباله که دیدی کثافت‌ش خوانی
هزار زباله‌ی مفیدتر از کود اینجاست