رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شایسته سالاری
مدرسه علوی: دیپلمات‌پرور
مدرسه حقانی: قاضی‌پرور
مدرسه رانت: وزیر، وکیل و کفیل‌‌‌پرور
مدرسه البرز: دکترپرور، چهره‌پرور
بقیه‌ی مدارس: ولگردپرور

***
هر کس به هم‌مدرسه‌ای‌ نازد
ما هم به شایستگی نازیم