رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
مرکز نیکی به والدین
پیرزن: شنیدی؟
پیرمرد: چی رو؟
پیرزن: در عربستان مرکز نیکی به والدین تأسیس شده
پیرمرد: خب که چی؟
پیرزن: یعنی اینکه از این به بعد، بچه‌ها تبدیل می‌شن به اِند نیکی، احترام و احسان به والدین!
پیرمرد: نیکی به والدین پیشکش، کاش مرکزی برای جلوگیری از بدی به والدین تشکیل می‌شد که؛

ما را امیدی به خیر فرزندان نیست
دعا و ندبه نما تا گزند نرسانند