رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خوابِ خدمت
یکی از نمایندگان مجلس در حال خوابماه رمضان بود ننه‌جان
عیش فقرا بود ننه‌جان
عادل! رئیس ما بود ننه‌جان
معجزه به پا بود ننه‌جان
ننه‌جان خواب بودم، خوابِ خدمت دیدم
×

ننه‌جان خواب بودم خواب ديدم*

ماه رمضان شد ننه‌جان
نان و گوشت ارزان شد ننه‌جان
خواب من دروغ بود ننه‌جان
هر چه ديدم دروغ بود ننه‌جان
ننه‌جان خواب بودم خواب ديدم

مشروطه به پا شد ننه‌جان
عيش فقرا شد ننه‌جان
خواب من دروغ بود ننه‌جان
هرچه ديدم دروغ بود ننه‌جان
ننه‌جان خواب بودم خواب ديدم

کوچه قشنگ است ننه‌جان
شهر ما فرنگ است ننه‌جان
خواب من دروغ بود ننه‌جان
هرچه ديدم دروغ بود ننه‌جان
ننه‌جان خواب بودم خواب ديدم

حمام تميز است ننه‌جان
بشکن بريز است ننه‌جان
باز حمام خراب است ننه‌جان
بلدی به خواب است ننه‌جان
ننه‌جان گريه مکن غصه مخور

نان شکری می‌خرم واست
چادر زری می‌خرم واست
تا تو فکر رخت می‌کنی ننه
منو سياه‌بخت می‌کنی ننه


×××
* سروده‌ی ميرزا علی‌اکبرخان طاهرزاده صابر (هوپ هوپ) از شاعران مشروطه