رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شب‌ِ قدر
اگر شب‌ها همه قدر بودی، شب‌ِ قدر، بی‌قدر بودی.(گلستان)