رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شرق مات شد
کاریکاتور در روزنامه شرقاسب: کیش
خر: [عرعرکنان] مات!
اسب: با کدام قاعده‌ی بازی؟
خر: بر اساس بندها‌ی 1، 2، 4 و بخصوص بند 8 ماده 6 قانون خرسولات!

×
• عکس از بی‌بی‌سی