رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
افتخاری دیگر!
- هورا آآآ...، اول شدیم
- در تصادفات؟
- نه
- در آلودگی هوا؟
- نه
- در تورم؟
- نه
- در بیکاری؟
- نه
- در تعداد معتادان؟
- نه
- در سوانح هواپی؟
- نه
- در تخریب میراث فرهنگی؟
- نه
- در فرصت‌سوزی
- نه
- در فرار مغزها؟
- نه
- در شارلاتان بازی؟
- نه
- خسته شدم. اگه می‌شه راهنمایی‌م کن
- باشه. یه راهنمایی؛ در این یکی رکورددارش نیستیم و برای اولین بار، رکورد زدیم.
- در تولید سوسک؟
- نه
- در فرستادن چراغ به مسجد؟
- نه ولی داری نزدیک می‌شی
- آهان! فهمیدم. در فعال‌ترین حامی تروریست ؟
- آفرین. گل گفتی‌و گل گفتی، اما چرا دیر گفتی؟