رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تولدت مبارک
پنجمین سالگرد تولد وبلاگ پارسیهر کس به طریقی سخن از وصف تو گوید
نیـکان به غزل‌خوانی و راوی به ترانـــــــــه

و من چرا به وبلاگ دل‌بســـــــتم؟

یادم داد آنچه که نمی‌دانســـــتم
فراموشم داد که در کجا هســتم
پروازم داد به هر جا که خواسـتم
و
لذتم داد که در این زمان هسـتم

تولدت مبارک