رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
استقبال وزیر کشور از SMS و ج‌وک‌ها
حکایت کنند از وزیری ترشروی و عمامه‌به‌سر که از SMS و ج‌وک‌ها استقبال کردی و با پررویی؛ علی‌رغم حضور آن چهار SMSباز در زندان، این امر را نشانه‌ی فضای باز برشمردی. ظریفی چو این سخن شنید فی‌الفور به خدمتش رسیده و بی‌نگفت انگشتی بر وی نهاد!
شیخ ماتحت خویش را فقط اندکی جابجا نموده فرمود: فرمایشی داشتید؟ ظریف گفت: نه! فرمایشی که نداشتم فقط می‌خواستم جوک‌خورَت را امتحان کنم. وزیر پرسید: خب، جوک‌خورم چطور بود؟ جواب داد: جوک‌خورت گشادتر از آنی‌ست که تصور شود، من این انگشت بر هر که نهاده‌ام حداقل یک متر به هوا پریده!