رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نماز میت غیابی
نماز میت غیابی برای شامیل باسایف بعد از نماز جمعه استانبول برگراز شد./ روزنامه‌های ترکیه
×××
آقاجان! از شما چه پنهان، این «نماز میت غیابی» را اولین باره که می‌شنوم. البته «کلاس غیابی»، «کار غیابی» و حتی «ازدواج غیابی» را شنیده بودم اما این یکی نوبره و انصافاً تا امروز نمی‌دانستم که نماز میت را هم می‌توان غیاباً ادا کرد.
××
همه چیز در باره ابومصعب زرقاوی
سنگین‌ترین حکم تاریخ فوتبال اعلام شد.
بررسی اساسنامه انجمن حرکات موزون!
حکایت 18 تیر 1378 از زبان علی افشاری
آیا آگاهی مدعیان یهودی، از چند و چون امانتهای ما(لوح‌های هخامنشی در شیکاگو) در نزد دیگران، بیش از خودمان است؟
گاف رئیس‌جمهور! / نماد گرگ خاکستری متعلق به پان‌ترکها
×