رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تروریست را نگفت
این زیدان عجب مارمولکیه!. صبر کرد، صبر کرد تا مقامات کیهانی، خوب افاضاتشات را بفرمایند و حتی آنقدر صبر کرد تا تشکرنامه‌ی رسمی از نمایندگان جنتی! هم بدستش برسد و بعد در مصاحبه‌ی تلویزیونی اعلام کرد که «ماتراتزی به من تروریست نگفت بلکه به مادر و خواهرم توهین کرد.»
×××
حسین‌کل و علاء: «زیزوجان! خیلی بی‌معرفتی.»
زیزو: «واسه چی؟»
حسین‌کل و علاء: «بی‌معرفت! لااقل یه جوری مصاحبه می‌کردی که ما از این بیشتر، ضایع نشنیم.»
زیزو: «مثلا چی باید می‌گفتم. به مردم که نمی‌تونم دروغ بگم.»
حسین‌‌کل و علاء: «دروغ که نه. زبونتو گاز بگیر. استغفرلله ربی و اتوب الیه و عجل فرجهم و....»
زیزو: «ببخشید. دیگه این کلمه(دروغ) رو تکرار نمی‌کنم. پس چی باید می‌گفتم؟»
حسین‌‌کل و علاء: «آفرین زیزو، دروغ گفتن گناهه، بده، اخه، ... اما زیزوجان! طبق فتوای شیخ‌حسین کل‌آبادی در رساله‌ی کیهان‌نامه»:
مسئله 1360: "«دروغ بر آحاد زمینیان حرام و لیکن بر آخاص! کیهانیان مباح است. والسلام»"
زیزو: «یعنی که چی؟»
کل‌حسین و علاء: «یعنی اینکه می‌تونستی یه ذره کیهانی باشی! یا حداقل در مصاحبه‌ت به "«پیست»"، "«نیست»"، "«ایست»" یا یه کلمه‌ای بر وزن "«تروریست»" اشاره کنی.»
زیزو: «که چی بشه؟»
کل‌حسین و علاء: «که حداقل 60تا کلمه‌ی "«تروریست»" ازش تولید کنیم. لازمش دارم.»