رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خیر است استخاره
چندی‌ست در خیال‌ام، جغدی نموده لانه
هر دم به دم نگاهش، تیری زند به جانه
راحت نمی‌توان بود، دردی‌ست؛ ای‌ّحاله
راهی نمانده باقی؛ «خیر است استخاره!»