رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بهانه
به بهانه مزاح کشیده شد؛
به بهانه برخورد با کاریکاتور مطرح شد؛
به بهانه نارضایتی از وضع موجود، خیابانی شد؛
به بهانه‌ی...؛
...

چی چی شده، مشدی «منه»
من «نمنه»، نه من منه؟
چی چی بگم برات ننه:
«بهانه از کسبِ منه»

1- در باره کاریکاتور جنجالی/ کاریکاتور مربوطه و نظراتِ گلنسای گل‌آقا! و لینکهای مرتبط
2- طبل بدصدا

و چنین شد که عاقلان تا مدتی مزاح نکردند.