رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
طنز افغان
امروز در وبگردیها به ویبلاگ! طنز افغان سر زدم. این وبلاگ را چند ماه قبل موقع ولگردی! پیدا و همان زمان لینکش را اضافه کردم؛ حیف که دیر به دیر بروز می‌شه.
شعار او:
تو کز محنتی دیگران بیغمی
بزن بر سر رهگذر شلغمی
و نمونه‌ای از طنز افغان:
مردی به خواستگاری رفته بود، وقتي‌كه دختر او را از اطاق سيل كرد به مادر خود گفت:
«مادرجان برو تيز جوابش بته»
مادرش رفت و به مرد گفت كه دخترش نمي‌خواهد با او عروسی كند.
مرد پرسيد: چرا؟
مادر: «دخترم يك خانه شخصی مي‌خواهد»
مرد: «خير باشد، برش ٢ تا خانه مي‌خرم»
مادر: «دخترم ٢ دانه موتر بنز مي‌خواهد»
مرد: «خير باشد، برش ٤ تا مي‌خرم»
مادر ديد كه دگر چاره نيست گفت: «دخترم مردی مي‌خواهد كه ٣ متر ... داشته باشد»
مرد: «خير باشد، ١ مترش را قطع مي‌كنم!»