رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خدا خیرت بده ننه!

رئیس‌جمهور: لعنت بر دستی که بی‌موقع دراز شود.
مسلمانان: لعنت بر مردی که زیرچشمی به موی نامحرم نگاه کند!
پیرزن: مادر! اولش دلم شکست، اما خدا خیرت بده، به خودم امیدوار شدم!