رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
زنده به گورشان کنید.
بهشت زیر پایشان است.
*
چادرشان را بردارید.
چادر بر سرشان کنید.
*
به ورزشگاه راهشان ندهید.
در ورزشگاه احترام‌شان کنید.
*
حق رای ندارند.
رای‌شان سرنوشت‌ساز است.
*
جزء رجال سیاسی نیستند.
... .
*
و عجب آنکه، اینها همه به بهانه‌ی دوست داشتن صورت گرفت و هیچکس نپرسید که:
ای گل دوست داشتنی! نظر خودت چیه؟
*****
{رسانه‌های ورزشی}
*
علی‌آبادی: «دادکان باید برود.»
قزوینی‌ها: «دادکان، داده کان! حمایتت می‌کنیم.»