رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
به افتخارش!
به افتخار پیوستن به خریدارانِ بسته‌ای!
یه نخ سیگار روشن کرد؛
و چنان پُکی به سیگار زد که؛
راهی بیمارستان شد. D÷