رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
او اینجا بود!
ساعت 18
او! اینجا بود
همین نزدیکیا
*
کاری با قانون! ندارم
کاش می‌فهمیدم، طبیعی اومدی یا اورژانسی!؟
بی‌خیال
زنده و مرده!هر دو تا راضی
پس
خدا هم راضی‌یه
و تو؟
وظیفه‌مونه!!