رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
امروز خوش است


 گنجی در روز دومگنجی در خانه گنجی در روز دوم


بر چهره گل نسيم نوروز خوش است
در صحن چمن روي دلفروز خوش است
از دی‌‌ که ‌گذشت ‌هر چه ‌گویی ‌‌خوش ‌نيست
خوش ‌باش ‌و ز دی ‌‌مگو که‌ امروز خوش ‌است
«خیام»


-------------

• عکس وسط از ایسنا
• عکسهای طرفین از کسوف