رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
از ماست که...
از ماست که بر ماست.
*****************
  • دوست دارم برای دلم بنویسم.
نظر) بالاخره یه قاعده‌ای باید داشته باشه؛
  • دوست دارم این‌جوری بنویسم.
نظر) بالاخره یه فرمی باید داشته باشه؛
  • دوست دارم دفترچه خاطرات باشه.
نظر) چه بی‌کلاس؛ این یک رسانه است و لا غیر؛
  • دوست دارم اون‌جوری بنویسم.
نظر) چه بی‌سواد؛ بالاخره یه ضوابطی باید داشته باشه؛
ضوابط و آیین نامه می‌خواستید؟
بفرمائید، این هم پیش‌ دستور آیین‌نامه
حالا که خیالتان راحت شد؛ جیش، بوس، لالا؛)