رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
زندگی سخت است
زندگی سخت است
درب‌های خانه‌اش بر پایه‌ی ننگ است
زندگی سخت است
فرمانش بدست مُشتی آونگ است.
زندگی سخت است.
آمرانش در پی تزویر و نیرنگ است.
زندگی سخت است.
مردمانش غافل از شعر هماهنگ است.
زندگی سخت است.
راد مردش در قفس‌های نمور، تاریک و تنگ است.
زندگی سخت است.
در دهان بی‌صفت‌ها، صحبت از غیرت و جنگ است.
زندگی سخت است.
نفت و گازش عامل یک قرن، استبداد و ننگ است.
زندگی سخت است.

  1. وظیفه ما در قبال الهام افروتن

  2. راز و علت یک تهاجم

  3. نمک سبز

  4. موافقت اصولی ایران با طرح روسیه

  5. چکیده غلط _ نامه خوابگرد

  6. جمعیت دو برابر شده، زندانیان ده برابر
  7. بخش سانسور شده کتابی در مورد حقوق زنان- 7


  8. پشت پرده مذاکرات- گند زدن لیبی