رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
معیار دمکراسی
ما با جنگ زرگری حق همدیگر را می‌خوریم،
حکومتیان با جنگ زرگری حق ملت را می‌خورند،
و قدرتهای دنیا با جنگ زرگری حق حاکمیت را می‌خورند.
اما درست آن‌ست که:
ما به حق یکدیگر احترام بگذاریم،
حکومت به حقوق مردم احترام بگذارد،
تا دنیا به حق حاکمیت احترام بگذارد.
به بیانی دیگر:
حاکمیت با دسیسه حقوق و منافع مردم را غارت می‌کند، و دنیا، با دسیسه منافع حاکمیت را چپاول می‌کند.
اما عقل و عدالت آن‌ست که این معادله برعکس شود یعنی ‌که:
حاکمیت با دسیسه! آزادی، حقوق و منافع مردم را هر چه بیشتر تامین کند تا بتواند با اتکا به مردم و ثروتهای خداداده با همین دسیسه! از دنیا باج بگیرد.
به بیان ساده‌تر:
معادله‌ی غارت از حاکمیت و ملت، بایستی در جهت منفعت ملت و حاکمیت تغییر کند.
به بیانی واضح‌تر:
به رابطه‌ی خودت با بچه‌ت دقت کن! آینده یعنی همین!
  1. به استقبال اكبر

  2. مرز آزادی كجاست؟

برچسب‌ها: