رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
فراخوان
فراخوان زنان
*******
چهارشنبه ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر
بالاتر از درب غربی استادیوم آزادی
*******
فوتبال بدون TV حق مسلّم ماست