رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
یا حسین
حر، قاسم، علی‌اکبر، عباس و ظهر عاشورا حسین(ع).
این سیکل عزاداری را هر ساله از روز ششم تا دهم محرم پیگیری می‌کنم. اما:
نه برای علاقه به تعزیه
و نه برای نگاه به نامحرم
و نه برای نذری خوری
و نه برای مطرح شدن
و نه برای خوشایند این و آن
و نه برای ...
بلکه منتظرم تا مردم برای رشادتهای امام حسین(ع) کف بزنند و هورا بکشند. و آنزمان که ناجوانمردانه کشته شد شمشیرش را بردارند و با فریادهای «یا حسین» شمریان را تکه‌تکه کنند و در پایان با افتخار جشن بگیرند. کشته و کشته‌شدن در راه حق بایستی موجب افتخار، عزت و سربلندی بشود نه موجب بدبختی، گریه و ذلت.
------------------------------
و بچه‌ام همچنان انگشت به دهان مانده:
- پدرجان! چه وقت اجازه می‌دی منم تعزیه ببینم؟
- به موقع عزیزم!