رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
کارگران و افتخار
و در هر شخص یا گروهی که آگاهی ایجاد شد تلاش برای دستیابی به حقوق آغاز می‌شود. و چه زیباست وقتی زن، بچه، همکار و هم‌درد، حقیقت را درک و در راه حق همراهی‌ات کنند. در چنین شرایطی‌ست که بازداشت، شکنجه، زندان و مرگ شیرین‌تر از عسل می‌شود.
آزادی و حقی که دیگران تقدیم‌َت‌ کنند جز به استبداد و تعویض دیکتاتور نینجامد. آزادی و حقوق را ابتدا باید شناخت سپس ذره ذره برای بدست آوردنش تلاش کرد تا قدر آن را بدانی.
*
چگونه است چند تا کارگر می‌توانند باعث افتخار شوند اما یک مشت اصلاح‌طلب با در اختیار داشتن قوای سه‌گانه نتوانستند؟ ظاهراً ملت با یک نگاه می‌توانند جنس‌های قلابی را از اصل تشخیص بدهند.