رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
مرغ سحر
استاد محمدرضا شجریان
دل ز دستم رفت جان هم.... بی دل و جان چون کنم
*
از موسیقی، ردیف، دستگاه‌ و... سررشته‌ای ندارم. بلیت کنسرت هم ندارم. خیالی نیست چون CD «هم‌نوا با بم» را دارم و هر شب همزمان با ساعت‌های اجرا، با نغمه‌ی مرغ سحر حال می‌کنم.
مرغ سحر ناله سر کن
...
*
نگاهی به کنسرت شجریان- بی‌بی‌سی