رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
حکایت هاله و هاپو
دیدار احمدی نژاد و جوادی آملی
شیخی مستجاب‌الدعوه در قم پديد آمد. اَح‌نژاد را خبر کردند، بحضورش رسید و گفت: "هاله‌ی نورانی‌ام" بین و دعای خيری بر من کن. گفت: خدايا جانش بستان. گفت: از بهر خدای اين چه دعاست؟ گفت: اين دعای خيرست تو را و جمله مسلمانان را. گفت: معجزه‌ی منو وللش! آن هاپوی حرم را چه گویی؟ گفت: به حیوان هم دادن وعده‌ی دروغ روا نباشد.
*
اى زبردستِ خوش‌قدِ نازار
گرم تا كى بماند اين بازار؟
*
بسه این خزعبلاتِ بازاری
نفت را کجای سفره می‌زاری؟
*********************
لینک‌هایی در همین زمینه:
1- هاله نور، احمدی‌نژاد  و اطرافیان متملق
2- «هاله نور» بر «منبر» سازمان ملل
3- آن مرد در نور آمد
4- فیلم ملاقات احمدی‌نژاد با آیت‌اله جوادی آملی