رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
این روزها بیشتر دوست دارم بخوانم تا اینکه نویسنده باشم. شایدم فعلاً حرفی برای گفتن ندارم! ولی در هر صورت اینم عالمیه!